Aṅguttara Nikāya

VII. Phẩm Niệm Xứ

(VI) (68) Sanh Thú

—Này các Tỷ-kheo, có năm sanh thú này. Thế nào là năm?

Ðịa ngục, loài bàng sanh, cõi ngạ quỷ, loài Người, chư Thiên. Này các Tỷ-kheo, có năm sanh thú này.

Này các Tỷ-kheo, để đoạn tận năm sanh thú này, Bốn niệm xứ cần phải tu tập. Thế nào là bốn? ... Bốn niệm xứ này cần phải tu tập.