Aṅguttara Nikāya

VII. Phẩm Niệm Xứ

(VII) (69) Xan Tham

—Này các Tỷ-kheo, có năm xan tham này. Thế nào là năm?

Xan tham trú xứ, xan tham gia đình, xan tham lợi dưỡng, xan tham dung sắc, xan tham pháp.

Này các Tỷ-kheo, để đoạn tận năm xan tham này, Bốn niệm xứ cần phải tu tập. Thế nào là bốn? ... Bốn niệm xứ này cần phải tu tập.