Aṅguttara Nikāya

VII. Phẩm Niệm Xứ

(VIII) (70) Năm Thượng Phần Kiết Sử

—Này các Tỷ-kheo, có năm thượng phần kiết sử này. Thế nào là năm?

Sắc ái, vô sắc ái, mạn, trạo cử, vô minh. Này các Tỷ-kheo, có năm thượng phần kiết sử này.

Này các Tỷ-kheo, để đoạn tận năm thượng phần kiết sử này, cần phải tu tập Bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? ... Bốn niệm xứ này cần phải tu tập.