KINH TĂNG NHẤT A-HÀM

CHÍN PHÁP

44. PHẨM CHÍN CHÚNG SANH CƯ

1. KINH SỐ

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có chín nơi cư trú chúng sanh, là nơi ở của chúng sanh. Những gì là chín? Hoặc có chúng sanh nhiều thân thân khác nhau với nhiều tưởng khác. Đó là chỉ cho trời và người. Hoặc có chúng sanh có nhiều thân, nhưng một tưởng. Đó là chỉ trời Phạm-ca-di xuất hiện đầu tiên. Hoặc có chúng sanh có một thân với nhiều tưởng. Đó là trời Quang âm. Hoặc có chúng sanh một thân với một tưởng. Đó là trời Biến tịnh. Hoặc có chúng sanh vô lượng không. Đó là trời Không xứ. Hoặc có chúng sanh vô lượng thức. Đó là trời Thức xứ. Hoặc có chúng sanh Vô sở hữu xứ. Đó là trời Vô sở hữu xứ. Hoặc có chúng sanh có tưởng, không tưởng. Đó là trời Phi tương phi phi tưởng xứ.

“Tên gọi của những chỗ được sinh ra có chín. Này Tỳ-kheo, đó gọi là chín nơi cư trú của chúng sanh. Các loài quần manh đã từng ở, đang ở, sẽ ở. Cho nên Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện thoát ly chín nơi này.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo sau khi nghe nghững gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.