TỨ PHẦN LUẬT

BA-DẬT-ĐỀ

ĐIỀU 10

Tỳ-kheo-ni nào, tự tay đào đất hay bảo người đào, ba-dật-đề.