TỨ PHẦN LUẬT

BA-DẬT-ĐỀ

ĐIỀU 11

Tỳ-kheo-ni nào, phá hoại mầm sống cây cỏ, ba-dật-đề.