TỨ PHẦN LUẬT

BA-DẬT-ĐỀ

ĐIỀU 118

Tỳ-kheo-ni nào, dạy người tụng tập chú thuật, ba-dật-đề.