TỨ PHẦN LUẬT

BA-DẬT-ĐỀ

ĐIỀU 12

Tỳ-kheo-ni nào, cố ý nói quanh và gây phiền vị khác, ba-dật-đề.