TỨ PHẦN LUẬT

BA-DẬT-ĐỀ

ĐIỀU 13

Tỳ-kheo-ni nào, chê bai và nói xấu ‹tri sự Tăng› ba-dật-đề.