TỨ PHẦN LUẬT

BA-DẬT-ĐỀ

ĐIỀU 2

Tỳ-kheo-ni nào, nói lời mạ nhục, ba-dật-đề.