TỨ PHẦN LUẬT

BA-DẬT-ĐỀ

ĐIỀU 24

Tỳ-kheo-ni nào, ăn phi thời, ba-dật-đề.