TỨ PHẦN LUẬT

BA-DẬT-ĐỀ

ĐIỀU 25

Tỳ-kheo-ni nào, ăn thức ăn thừa cách đêm, ba-dật-đề.