TỨ PHẦN LUẬT

BA-DẬT-ĐỀ

ĐIỀU 29

Tỳ-kheo-ni nào, trong nhà ăn, có vật quý mà cố ngồi nán, ba-dật-đề.