TỨ PHẦN LUẬT

BA-DẬT-ĐỀ

ĐIỀU 3

Tỳ-kheo-ni nào, nói lời hai lưỡi, (ly gián), ba-dật-đề.