TỨ PHẦN LUẬT

BA-DẬT-ĐỀ

ĐIỀU 30

Tỳ-kheo-ni nào, một mình ngồi với người nam tại chỗ trống, ba-dật-đề.