TỨ PHẦN LUẬT

BA-DẬT-ĐỀ

ĐIỀU 33

Tỳ-kheo-ni nào, đi xem quân trận, ba-dật-đề. Trừ có nhơn duyên hợp thời.