TỨ PHẦN LUẬT

BA-DẬT-ĐỀ

ĐIỀU 36

Tỳ-kheo-ni nào, uống rượu, ba-dật-đề.