TỨ PHẦN LUẬT

BA-DẬT-ĐỀ

ĐIỀU 37

Tỳ-kheo-ni nào, đùa giỡn trong nước, ba-dật-đề.