TỨ PHẦN LUẬT

BA-DẬT-ĐỀ

ĐIỀU 38

Tỳ-kheo-ni nào, dùng ngón tay thọc lét tỳ-kheo-ni khác, ba-dật-đề.