TỨ PHẦN LUẬT

BA-DẬT-ĐỀ

ĐIỀU 39

Tỳ-kheo-ni nào, không nhận lời can gián, ba-dật-đề.