TỨ PHẦN LUẬT

BA-DẬT-ĐỀ

ĐIỀU 4

Tỳ-kheo-ni nào, ngủ đêm chung nhà với người nam, ba-dật-đề.