TỨ PHẦN LUẬT

BA-DẬT-ĐỀ

ĐIỀU 40

Tỳ-kheo-ni nào, dọa nạt tỳ-kheo-ni khác, ba-dật-đề.