TỨ PHẦN LUẬT

BA-DẬT-ĐỀ

ĐIỀU 46

Tỳ-kheo-ni nào, cố ý giết chết mạng sống loài vật, ba-dật-đề.