TỨ PHẦN LUẬT

BA-DẬT-ĐỀ

ĐIỀU 47

Tỳ-kheo-ni nào, biết nước có trùng mà vẫn uống, ba-dật-đề.