TỨ PHẦN LUẬT

BA-DẬT-ĐỀ

ĐIỀU 49

Tỳ-kheo-ni nào, biết tỳ-kheo-ni khác phạm thô tội mà che dấu, ba-dật-đề.