TỨ PHẦN LUẬT

BA-DẬT-ĐỀ

ĐIỀU 6

Tỳ-kheo-ni nào, cùng tụng pháp với người chưa thọ giới, ba-dật-đề.