TỨ PHẦN LUẬT

BA-DẬT-ĐỀ

ĐIỀU 60

Tỳ-kheo-ni nào, đã giữ dục rồi, sau đó tỏ sự bất bình, ba-dật-đề.