TỨ PHẦN LUẬT

BA-DẬT-ĐỀ

ĐIỀU 62

Tỳ-kheo-ni nào, vì giận hờn không hoan hỷ, đánh tỳ-kheo-ni khác, ba-dật-đề.