TỨ PHẦN LUẬT

BA-DẬT-ĐỀ

ĐIỀU 63

Tỳ-kheo-ni nào, vì giận hờn không hoan hỷ, dùng tay tát tỳ-kheo khác, ba-dật-đề.