TỨ PHẦN LUẬT

BA-DẬT-ĐỀ

ĐIỀU 67

Tỳ-kheo-ni nào, vào xóm làng phi thời mà không báo cho tỳ-kheo-ni khác, ba-dật-đề.