TỨ PHẦN LUẬT

BẢY DIỆT TRÁNH

ĐIỀU 2

Nên sử dụng pháp ức niệm tỳ-ni thì sử dụng pháp ức niệm tì-ni.