TỨ PHẦN LUẬT

BẢY DIỆT TRÁNH

ĐIỀU 3

Nên sử dụng pháp bất si tỳ-ni thì sử dụng pháp bất si tỳ-ni.