TỨ PHẦN LUẬT

BẢY DIỆT TRÁNH

ĐIỀU 4

Nên sử dụng pháp tự ngôn trị thì sử dụng pháp tư ngôn trị.