TỨ PHẦN LUẬT

BẢY DIỆT TRÁNH

ĐIỀU 5

Nên sử dụng pháp mích tội tướng thì sử dụng pháp đa mích tội tướng.