TỨ PHẦN LUẬT

BẢY DIỆT TRÁNH

ĐIỀU 6

Nên sử dụng pháp đa nhơn mích tội thì sử dụng pháp đa nhơn mích tội.