TỨ PHẦN LUẬT

BẢY DIỆT TRÁNH

ĐIỀU 7

Nên sử dụng pháp như thảo phú địa thì sử dụng pháp như thảo phú địa.