TỨ PHẦN LUẬT

THỨC-XOA-CA-LA-NI

ĐIỀU 10

Không nhảy nhót vào nhà bạch y ngồi, thức-xoa-ca-la-ni. (như trên)