TỨ PHẦN LUẬT

THỨC-XOA-CA-LA-NI

ĐIỀU 15

Không lắc lư thân mình khi ngồi trong nhà bạch y, thức-xoa-ca-la-ni. (như trên)