TỨ PHẦN LUẬT

THỨC-XOA-CA-LA-NI

ĐIỀU 17

…ngồi. (cũng như trên)