TỨ PHẦN LUẬT

THỨC-XOA-CA-LA-NI

ĐIỀU 19

…ngồi, (cũng như trên).