TỨ PHẦN LUẬT

THỨC-XOA-CA-LA-NI

ĐIỀU 21

…ngồi, (cũng như trên).