TỨ PHẦN LUẬT

THỨC-XOA-CA-LA-NI

ĐIỀU 4

Không vắt ngược y khi ngồi trong nhà bạch y, thức-xoa-ca-la-ni. (như trên)