TỨ PHẦN LUẬT

THỨC-XOA-CA-LA-NI

ĐIỀU 53

Không được nói pháp cho người quấn y nơi cổ, trừ người bệnh, thức-xoa-ca-la-ni.

(như trên)