TỨ PHẦN LUẬT

THỨC-XOA-CA-LA-NI

ĐIỀU 6

Không quấn y nơi cổ khi ngồi nhà bạch y, thức-xoa-ca-la-ni. (như trên)