TỨ PHẦN LUẬT

THỨC-XOA-CA-LA-NI

ĐIỀU 64

Không được mang giày dép da đi quanh tháp Phật, thức-xoa-ca-la-ni.

(như trên)