TỨ PHẦN LUẬT

THỨC-XOA-CA-LA-NI

ĐIỀU 66

Không được xách giày phú la vào trong tháp Phật, thức-xoa-ca-la-ni.

(như trên)