TỨ PHẦN LUẬT

THỨC-XOA-CA-LA-NI

ĐIỀU 69

Không được chôn tử thi dưới tháp, thức-xoa-ca-la-ni.

(như trên)