TỨ PHẦN LUẬT

THỨC-XOA-CA-LA-NI

ĐIỀU 71

Không được đối diện tháp thiêu tử thi, thức-xoa-ca-la-ni.

(như trên)