TỨ PHẦN LUẬT

THỨC-XOA-CA-LA-NI

ĐIỀU 72

Không được thiêu tử thi quanh bốn phía tháp, làm mùi hôi xông vào, thức-xoa-ca-la-ni.

(như trên)