TỨ PHẦN LUẬT

THỨC-XOA-CA-LA-NI

ĐIỀU 74

Không được đại tiểu tiện dưới tháp Phật, thức-xoa-ca-la-ni.

(như trên)